Kursplan för

Flerdimensionell analys med vektoranalys
Calculus in Several Variables

FMA435, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande behandling av den flerdimensionella analysen, inklusive tredimensionell vektoranalys. Särskilt fokuseras den roll som flerdimensionell analys spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga i problemlösning och i att tillgodogöra sig matematisk text.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Del 1. Flerdimensionell analys

 

 

Del 2. Tredimensionell vektoranalys

Ytintegraler. Flödesintegraler. Begreppen divergens och rotation. Gauss' och Stokes' satser. Potential och exakt differential. Kontinuitetsekvationen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: På den första delkursen skriftligt prov omfattande teori och problem. (Detta är identiskt med provet för kursen FMA430). På den andra delkursen skriftligt prov. Slutbetyget är lika med resultatet på det första provet. Datorlaborationer.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Flerdimensionell analys.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Provet är identiskt med det som ges för kurs FMA430 Flerdimensionell analys. Delmomentet omfattar: Se del 1 ovan. (Innehållet är identiskt med kurs FMA430.)
Kod: 0208. Benämning: Tredimensionell vektoranalys.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov i mitten av läsperioden. Omtentamina i ordinarie tentamensperioder. Delmomentet omfattar: Se del 2 ovan.
Kod: 0308. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 eller FMAA05, Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA025, FMA430, FMAF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/flerdimvec/