Kursplan för

Flerdimensionell analys
Calculus in Several Variables

FMA430, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2
Valfri för: IBYA3, IBYV3, IDA3, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande behandling av den flerdimensionella analysen. Särskilt fokuseras den roll som denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga till problemlösning och att tillgodogöra sig matematisk text.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Datorlaborationer.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Flerdimensionell analys.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys, t ex någon av kurserna FMAA01, FMAA05, FMA415 eller FMA645, och linjär algebra, t ex någon av kurserna FMA420, FMA656 eller FMAA20.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA025, FMA435

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/flerdim/