Kursplan för

Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel
Linear Algebra with Introduction to Computer Tools

FMAA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den linjära algebran. Dessutom skall den ge grundläggande färdigheter i Matlab som en grund för efterföljande kurser.

Särskild fokus läggs på den roll linjär algebra spelar  i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem och att tillgodogöra sig matematisk text.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på Linjär algebra. Muntlig tentamen vid dator på Matlabfärdighet. Slutbetyget är lika med betyget på den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Linjär algebra.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrig information: Detta är samma tentamen som på FMA420.
Kod: 0215. Benämning: Grundläggande datorfärdighet.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen utgående från datorövningarna under kursen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01/05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA420, FMA421, FMA656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Lärare: Patrik Nordbeck, nordbeck@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/linalgmdator/