Kursplan för

Radiosystem
Radio Systems

ETIN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4, C4-ks, D4, E4, E4-ks, E4-hn, MSOC2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte kan delas upp i tre komponenter:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar moderna radiosystem, deras principiella uppbyggnad, prestandaanalys och övergripande dimensionering av såväl hela system som viktiga delsystem. Utgående från radiokanalens egenskaper diskuteras radiokommunikationens möjligheter och begränsningar. Genomgång av fundamentala byggblock som krävs för att kunna uppfylla olika krav på egenskaper hos ett radiosystem samt deras dimensionering. Kravbegrepp inkluderar datahastighet, bitfelshalt, tillförlitlighet, kostnad, komplexitet, m.m. Såväl traditionella system för mobil telefoni som moderna system för trådlösa datanätverk och multimediakommunikation diskuteras i kursen. Nya resultat inom området introduceras i form av artikelstudier, där det senaste årets utveckling inom trådlös kommunikation sammanfattas i ett antal presentationer av studenterna själva.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) + godkända laborationer. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i grupp om högst tre studenter analysera och muntligen presentera innehållet i en vetenskaplig artikel. Det andra och betygssättande momentet är en fem timmar lång skriftlig tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Omtentamen kan komma att ske muntligt (föranmälan krävs).

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Radiosystem.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin15