Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
RADIOSYSTEMETI051
Radio Systems

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, E4ks, E4rn, MSOC2. Kursansvarig: Ove Edfors, Ove.Edfors@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) + godkända laborationer. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i grupp om högst tre studenter analysera och muntligen presentera innehållet i en vetenskaplig artikel. Det andra och betygssättande momentet är en fem timmar lång skriftlig tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Omtentamen kan komma att ske muntligt (föranmälan krävs). Övrigt: Obligatorisk för: Int.master i trådlös kommunikation. Hemsida: http://www.eit.lth.se/course/eti051.

Syfte
Kursens syfte kan delas upp i tre komponenter:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar moderna radiosystem, deras principiella uppbyggnad, prestandaanalys och övergripande dimensionering av såväl hela system som viktiga delsystem. Utgående från radiokanalens egenskaper diskuteras radiokommunikationens möjligheter och begränsningar. Genomgång av fundamentala byggblock som krävs för att kunna uppfylla olika krav på egenskaper hos ett radiosystem samt deras dimensionering. Kravbegrepp inkluderar datahastighet, bitfelshalt, tillförlitlighet, kostnad, komplexitet, m.m. Såväl traditionella system för mobil telefoni som moderna system för trådlösa datanätverk och multimediakommunikation diskuteras i kursen.

Litteratur
Molisch A: Wireless Digital Communications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. ISBN 0-470-84888-X