Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RADIOETI031
Radio

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, D4, E4, E4f, F4, F4f, F4hn, MFOT1, MSOC1, N4hn. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson, Goran.Jonsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS010/ETIA01 Elektronik eller ETE115 Ellära och elektronik. Prestationsbedömning: Tentamen och godkända laborationer. Slutbetyg erhålls då alla moment är godkända. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti031.

Syfte
Syftet med kursen Radio är att ge en god allmänbildning i högfrekvenstillämpningar, speciellt sådana som förekommer vid radiokommunikation. Grunden läggs utan att tränga in i elektroniken eller att fördjupa sig i konstruktionsdetaljer. De olika delarna behandlas som block vilka definieras av sina fysikaliska egenskaper mera än av sina elektroniska. Detta ger en förståelse för t.ex. radiomottagarens eller mobiltelefonens uppbyggnad och kunskap om vilka krav som ställs på de ingående kretsarna. Därigenom är kursen Radio även en nödvändig grund för den som senare vill specialisera sig till högfrekvens- eller radiokonstruktör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är:

Litteratur
Young P H: Electronic Communication Techniques. Prentice Hall, Fifth Edition 2004. ISBN: 0-13-122885-4.
Laborationshandledning.