Kursplan för

Digital kommunikation
Digital Communications

ETT051, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: C3, MWIR1
Valfri för: D4, D4-ks, D4-ssr, E4, E4-ks, E4-f, F4, F4-f, MFOT1, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om principer, begrepp,
funktion, prestanda och begränsningar för digitala kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inledning: En översikt ges av en generell kommunikationslänk bestående av de tre delarna sändare - kommunikationskanal - mottagare. Exempel på digitala kommunikationsmetoder introduceras för realistiska bithastigheter och brusnivåer.

Sändarsidan: Sändarens arbetssätt förklaras samt dess principer, struktur och funktion. Grundläggande digitala kommunikationsmetoder som använder två, eller flera, signalalternativ presenteras, exempelvis: fasskiftsteknik (PSK), QAM-teknik, frekvensskiftsteknik (FSK), multitonteknik (OFDM) samt metoder som använder flera sändar- och/eller mottagarantenner (MIMO system). Olika metoders effektivitet med avseende på bithastighet, bandbredd och effekt undersöks.

Kommunikationskanalen: Kommunikationskanalens inverkan på de sända informationsbärande signalerna studeras, speciellt uppmärksammas flervägsutbredning samt dess konsekvenser på bithastigheten. Störningar, brus, och andra oönskade signaler beskrivs och modelleras (exempelvis som additivt vitt Gaussiskt brus (AWGN)). Olika multiplextekniker berörs i samband med fleranvändarkommunikation. Inverkan av olika överföringsmedia såsom luft, metalliska ledare, och optisk fiber diskuteras.

Mottagarsidan: Mottagarens arbetssätt förklaras (ML och MAP) samt dess principer, struktur och funktion. Synkroniseringsproblematiken beskrivs. Mottagarens bitfelsannolikhet beräknas. Sambandet mellan bithastighet, sänd effekt, störnivå, bandbredd och felsannolikhet konkretiseras. Diversitetsbegreppet diskuteras och illustreras. Utmaningar vid snabb dataöverföring, såsom uppkomsten av intersymbolinterferens, förklaras.

Tillämpningsexempel: Några av följande tillämpningsexempel berörs i kursen: Mobil digital telefoni (3G, EDGE, GSM), WLAN, modem, ADSL, digital TV, Bluetooth, navigering (GPS), system för övervakning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkända laborationer är ett krav för att få tentera.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.
Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Kursen har två obligatoriska laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys eller motsvarande, samt studievana motsvarande 2 års studier vid teknisk högskola.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ett051