Kursplan för

Elektromagnetisk vågutbredning
Electromagnetic Wave Propagation

ETEN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-f, E4-hn, F4, F4-tf, F4-f, MFOT1, Pi4, Pi4-bs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier, samt att tillämpa numeriska metoder för att lösa vågutbredningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission i två och tre dimensioner. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material. Numeriska metoder t.ex. finita differensmetoder och raytracing.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete. Dessa kan endast göras under kursens gång. För högre betyg krävs enskild tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK eller ETE055/ETEF01/ESS050 Elektromagnetisk fältteori.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ETE071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten05
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.