Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI, FORTSÄTTNINGSKURSETI015
Electromagnetic Fields, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E3, MWIR2. Kursansvarig: Univ.lektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan ses som en fortsättning på grundkursen i elektromagnetisk fältteori. Kursen kan fritt kombineras med de övriga fortsättningskurserna i elektromagnetisk fältteori dvs med Mikrovågsteori, Elektromagnetisk vågutbredning och Antennteknik. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti015.

Syfte
Teknologen skall uppnå fördjupade kunskaper i elektrodynamik. Kursen fokuserar på transmissionsledningar, vågutbredning och antenner. Teknologen skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier och yrkesverksamhet inom områden där elektromagnetisk fältteori tillämpas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Fördjupning inom elektrodynamik. Kursen kommer att fokusera på vågutbredning, transmissionsledningar, antenner och beräkningsmetoder.

Litteratur
Popovic Z: Introductory Electromagnetics. Prentice Hall.