Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ELEKTROMAGNETISK VÅGUTBREDNINGETE071
Electromagnetic Wave Propagation

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: MFOT4. Valfri för: E4, E4rn, F4, F4f, F4tf, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Professor Gerhard Kristensson, Gerhard.Kristensson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs enskild tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete071.

Syfte
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material.

Litteratur
Kristensson G: Elektromagnetisk vågutbredning, Studentlitteratur, Lund 1999.