Kursplan för

Projekt i trådlös kommunikation, del 2
Project in Wireless Communication, Part 2

EITN20, 6 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MWIR2
Valfri för: E5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att i projektform ge en sammanhängande bild av hur de olika komponenterna i ett trådlöst kommunikationssystem fungerar och samverkar. Studenten ska kunna simulera ett kommunikationssystem uppbyggt av delblock innefattande såväl det fysiska lagret som grundläggande kontrollmekanismer. Därigenom ska också en god förståelse skapas för hur man kan simulera prestanda och verifiera funktionen och prestanda hos kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett simuleringsprojekt där studenterna i grupp analyserar, implementerar, simulerar och testar ett kommunikationssystem. Projektet kräver att kunskaper från andra närliggande kurser kombineras och innebär studier av rekommenderad litteratur, sökande av externa kunskapskällor, implementering, simulering och testning. Föreläsningar och övningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Vid kursens slut skall projektet redovisas såväl skriftligt som vid en muntlig presentation/demonstration.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter (projektrapport) och muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Projekt i trådlös kommunikation, del 1, ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation, ETI051 Radiosystem.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Rusek, fredrik.rusek@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn20