Kursplan för

Konstruktion av inbyggda system
Design of Embedded Systems

EDAN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MSOC1
Valfri för: D4, D4-dpd, D4-is, E4, E4-pv, E4-dpd, M4-me, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall lära sig grundläggande metoder för konstruktion av inbyggda system som innehåller hårdvaru- och programvarukomponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utvecklingsmetodik för SoC, HW/SW samkonstruktion, specifikation, konstruktionsrepresentation, systempartitionering, komponentallokering och schemaläggning, interface-syntes, testbarhet, konstruktion för låg effektförbrukning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: laborationer, 2 övningar och två inlämningsuppgifter..

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt deltagande i de obligatoriska övningarna krävs för att få slutbetyg på kursen. Övrig information: De bbligatoriska momenten består av laborationer, övningar och 2 inlämningsuppgifter.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet på den skriftliga tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA380

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan15
Övrig information: Kursen ingår i Socware-programmet.