Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEMEDA380
Design of Embedded Systems

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D3, D3dpd, D3ps, E3, E3dps, F3, M4, M4me, MWIR2. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA016 /EDA011/EDA017, EIT020 och EIT070. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ingår i Socware-programmet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA380.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall lära sig grundläggande metoder för konstruktion av inbyggda system som innehåller hårdvaru- och programvarukomponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utvecklingsmetodik för SoC, HW/SW samkonstruktion, specifikation, konstruktionsrepresentation, systempartitionering, komponentallokering och schemaläggning, interface-syntes, testbarhet, konstruktion för låg effektförbrukning.

Litteratur
Marwedel, P: Embedded System Design. Springer, 2006. ISBN 0-387-29237-3.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer krävs för att få slutbetyg på kursen.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet på den skriftliga tentamen.