Kursplan för

Förändringsledning för ingenjörer
Change Management for Engineers

MAMN55, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5, C5, D5, F5, I5, M5, MD5, N5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ”Förändringsledning”/”Change Management” är en projektbaserad kurs som syftar till att;

  1. Förse studenterna med teoretisk kunskap om komplexiteten i förändringsledarskap (change management) inom företag och organisationer och utveckla en förståelse för vad inom organisationer respektive i omvärlden som ligger bakom detta behov.
  2. Ge studenterna möjlighet att applicera denna kunskap och få praktisk erfarenhet av förändringsledarskap (change management) genom arbete med riktiga case från företag och andra organisationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Världen genomgår just nu omvälvande förändringar. Teknologier som möjliggör och stödjer en utveckling av ökad hållbarhet och digitalisering är några av de områden som företag behöver förbereda och anpassa sig till. Ingenjörsstudenter behöver därmed förbereda sig på att leda och utveckla företag i en föränderlig värld.

Vi lever i en föränderlig värld, inte minst på grund av att nya teknologier möjliggör nya produkter, processer, organisationsformer och arbetssätt. För att fullt ut utnyttja dessa möjligheter krävs ofta förändringar i många delar av organisationen, vilket ställer krav på ett bra förändringsledarskap. Ledarskap i dagens organisationer handlar därmed ofta om att leda i förändring. Kursen fokuserar på kunskap, förståelse, verktyg/metoder och bedömningsförmåga för att leda förändring, inte ur ett strikt funktionsperspektiv (FoU, marknadsföring, inköp mfl), utan ur ett övergripande perspektiv där olika funktioner och enheter i en organisation ska förändras på ett samordnat och integrerat sätt. Kursen lägger även särkild vikt vid betydelsen av medarbetarnas behov i detta förändringsarbete.

Kursen är praktiskt inriktad och studenterna  arbetar i projektgrupper med de olika koncepten/förändringsledningsmetoderna inför seminarier samt med ett större projektarbete tillsammans med ett företag (eller annan organisation) under kursens gång. Ett stort inslag i kursen är litteraturseminarier, där studenterna aktivt diskuterar och analyserar forskningsartiklar inom området.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: projektarbete i grupp (67% av betyget), samt aktiv närvaro vid gruppövningar (33% av betyget). Närvaro vid övningar är obligatorisk. Vid utebliven närvaro på gruppövning kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0122. Benämning: Gruppövningar.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: G: när samtliga mål har mötts tillfredsställande. Modulen omfattar: Aktiv närvaro vid case- och övningsseminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.
Kod: 0222. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: 5: när samtliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik. 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt. 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredsställande. Modulen omfattar: Projektarbete som genomförs i grupp om 3-4 studenter och rapporteras skriftligen och muntligen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Högst 10 platser reserveras till utbytesstudenter. För LTH:s programstudenter är urvalskriterierna: avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Borell , jonas.borell@design.lth.se
Examinator: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@design.lth.se