Kursplan för

Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning
Management, Work Organisation and Project Management

MAMN30, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4, C4-adv, D4-se, E4-ae, F4, I4-ai, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar förståelse för hur industriellt arbete är organiserat avseende såväl produktionssystemets effektivitet som människors behov och förutsättningar. Dessutom avser kursen att studenterna ska utveckla färdigheter att motivera och tillämpa olika metoder och verktyg för planering, analys, kommunikation, ledning och utveckling av arbetsorganisationer och projekt. Kursen avser även att ge insikter i mänskliga förutsättningar hos ledning och medarbetare såsom drivkrafter, värderingar och attityder, vilket stödjer ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap, vilket är i linje med FNs hållbarhetsmål 8 om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker inom ledarskap, arbetsorganisation och projektledning.

Centrala begrepp och moment i kursen:
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisation. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori, konflikthantering, ledarskap och medarbetarskap. Ledning och samverkan i projekt. Olika former av arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Personaladministration - moraliskt och juridiskt ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder, analysredskap, projektverktyg och mötestekniker. Utvecklingsprocesser, förbättringsarbete, kompetensutveckling och innovationsförmåga. Hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

För godkänt krävs aktivt deltagande i de obligatoriska momenten, godkänt projektarbete samt godkänd tentamen. Slutbetyget baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Modulen omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0221. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Modulen omfattar: Muntlig och skriftlig redovisning av självständigt genomfört projektarbete i grupp.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Studier motsvarande tre år på civilingenjörsutbildningen.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: MAMF15 MAMF16

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Jonas Borell, jonas.borell@design.lth.se
Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Hemsida: https://www.eat.lth.se/