Kursplan för

Verksamhetsutveckling
Business Process Management

MTTN60, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Alternativobligatorisk för: MLOG1
Valfri för: I4-ai, I4-lf, M4-lp, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge teknologen såväl konkreta verktyg och metoder som principer, synsätt och visionära perspektiv. Genom erhållen förståelse, färdighet och attitydutveckling ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringsliv och offentlig sektor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Kpi/mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Business Process Management. Tvärorganisatoriska processer. Processorienterade organisationer. Verksamhetsutveckling och förändringsmetoder utifrån processparadigm (t.ex. tqm, bpr, six sigma, lean). Framtida utveckling inom området (såsom sälj- och verksamhetsplanering, tvärfunktionell integration).

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter (exempelvis case, spel och projekt). Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0116. Benämning: Processbaserad verksamhetsutveckling.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Modulen omfattar: Omfattar litteratur, föreläsningar och fallstudier.
Kod: 0216. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter exempelvis fallstudier och projekt. Modulen omfattar: Kursen innehåller flera fallstudier samt ett större projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från grundläggande obligatoriska kurser inkl tillämpningskurser.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: MTTN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se
Examinator: Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se
Hemsida: https://www.tlog.lth.se

Övrig information

Kursen rekommenderas efter uppnådda 150 högskolepoäng. Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.