Kursplan för

C++ - programmering
C++ Programming

EDAF50, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4, C4-pvt, D4-pv, E4, F4, M4, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger ingående kunskaper om C++, som är ett viktigt programspråk med många användningsområden. Särskilt betonas de språkkonstruktioner som gör att C++ är ett mera avancerat, och samtidigt mera komplicerat, programspråk än Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer och inlämningsuppgift. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer och godkänd inlämningsuppgift. Slutbetyget baseras på resultaten av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att datorlaborationerna och inlämningsuppgiften är godkända. Modulen omfattar: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Kod: 0217. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Slutbetyget på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Modulen omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA031 EDA331 EDA623 EDAF30

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Sven Robertz, sven.robertz@cs.lth.se
Hemsida: https://cs.lth.se/edaf50