Kursplan för

Programmering i C++
Programming in C++

EDA623, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA3, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i objektorienterad programmering i C++.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Obligatoriska laborationer/övningar skall genomföras/redovisas på tid och plats som anges i samband med gruppindelning i början av kursen. Den som uteblir utan giltigt skäl kan inte räkna med att få redovisa mer än en laboration/övning vid följande tillfälle. För dem som trots rimliga förberedelser och närvaro inte hinner redovisa vid ett obligatoriskt tillfälle kan redovisning också ske vid nästa schemalagda tillfälle. För den sista obligatoriska laborationen/övningen ordnas i dessa fall ett uppsamlingstillfälle i anslutning till kursen. De som efter uppsamlingstillfälle fortfarande inte är godkända på alla laborationer/övningar hänvisas till att utföra motsvarande moment under nästa kurstillfälle. Den som blir sjuk eller har annat giltigt skäl för att vara borta från obligatorisk undervisning skall snarast kontakta kursansvarig lärare och meddela detta och komma överens om redovisning vid senare tillfälle. De som är borta från ett stort antal tillfällen måste dock även i dessa fall hänvisas till nästa kurstillfälle. För inlämningsuppgifter anges alltid i kursprogram eller på hemsida en sista inlämningsdag. Dispens för att lämna in senare skall sökas hos kursansvarig lärare före sista inlämningsdag. De som inte lämnar in i tid och inte fått dispens riskerar att få återkomma vid nästa kurstillfälle. Inlämningsuppgifter som lämnas in i tid kommer eventuellt att behöva korrigeras innan de godkänns. Den som rättar anger då en sista dag för korrektioner. Här gäller samma regler som vid den ursprungliga inlämningen. Om uppgiften, trots korrigering, inte bedöms som godkänd av examinator kan studenten hänvisas till att utföra motsvarande moment under nästa kursomgång.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer.
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA031, EDA350

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda623