Kursplan för

Risk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknik
Risk and Information Management in the Built Environment

TFRP36, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-02-07

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse, färdigheter, och kunskap för projektering av nya och förvaltning av befintliga byggnader och infrastrukturanläggningar. Kursen fokuserar på hantering av risker (osäkerheter och konsekvenser) med hjälp av informationshantering och beslutsstöd för att säkra funktion och säkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

Kursen ger en genomgång av probabilistisk modellering och uppdatering för tillämpning inom byggd miljö, med fokus på t.ex. t.ex., naturkatastrofer, strukturell hälsoövervakning, förvaltning av byggtekniska systemet, tillförlitlighetsanalyser, och riskhantering. Kursdeltagare får en fördjupad förståelse och förmåga att använda besluts- och informationsanalyser för att optimera beslut med hänsyn till ekonomi, funktion och säkerhet samt hållbarhet.

Kursen baseras på föreläsningar, övningar, en större projektuppgift, och en muntlig tentamen. Projektuppgiftens tillämpningsområde väljs efter elevens intresse och kan koppla mot t.ex. konstruktionsteknik, byggnadsfysik, byggnadsproduktion, byggnadsmaterial och installationsteknik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på muntlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift. Datum för muntliga tentamen bestäms under kursens gång.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgifter. Kraven på rapporten är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: VBKN10, VBKN35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sebastian Thöns, sebastian.thons@kstr.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/
Övrig information: Kurshemsidan finns på Canvas. Registrerade studenter får inloggning till kurshemsidan.