Kursplan för

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar
Risk Management in Construction Technology Applications

VBKN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2022-03-31

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb, V5-at
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge förståelse för osäkerheter och risker i byggtekniska system och förtrogenhet med verktyg och metoder för att hantera osäkerheter vid projektering av byggnader och infrastrukturanläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

Kursen ger en systematisk, statistisk metodologi för att analysera och hantera osäkerheter kring säkerhet och funktion i byggtekniska tillämpningar, som stöd för dimensionering och utformning med hänsyn till bärförmåga, deformationer, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, innemiljö och beständighet. Kursen avser att ge studenten en tillämpad förståelse.

Kursen baseras på föreläsningar, övningar och en större projektuppgift. Projektuppgiftens tillämpningsområde väljs efter elevens intresse och kan koppla mot t.ex. konstruktionsteknik, byggnadsfysik, byggnadsmaterial och installationsteknik. I kursen används datorverktyg bl.a. specialprogram för tillförlitlighetsanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på muntlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift. Datum för muntliga tentamen bestäms under kursens gång.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0215. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgifter. Kraven på rapporten är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMS032 Matematisk statistik ELLER FMSF50 Matematisk statistik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sebastian Thöns, sebastian.thons@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: Kurshemsidan finns på Canvas. Kort info finns på www.kstr.lth.se/utbildning.