Kursplan för

Miljöledning och hållbarhetsredovisning
Environmental Management Systems

TFRN90, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TFRN20, FMI110, FMIN15,

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Kursadministratör: Tomas Johansson, tomas.johansson@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se/