Kursplan för

Miljövård: Miljöledning och miljörevision
Environmental Management Systems

TFRN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2015
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-03-03

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om miljöledningssystem, få övning i införande av miljöledningssystem, stimuleras till diskussion och eftertanke om möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem samt vidareutveckla kritiskt tänkande och skrivförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar miljöledningens historik, miljöledning som grund för miljöarbetet samt innehållet i miljöledningsstandarden ISO 14001 och förordningen EMAS. Införande av ISO 14001 behandlas i lektionsform: systemelementen miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll och korrigerande åtgärder, miljörevision, ledningens genomgång. Vidare behandlas implementering med exempel från företag, viss miljöjuridik av relevans för införande och upprätthållande av miljöledningssystem, certifiering, samt närliggande ledningssystem såsom energiledning och Corporate Social Responsibility.

Litteraturseminarier ägnas åt kritisk granskning av miljöledningssystem.

Undervisningen, som bygger på aktivt deltagande, består av föreläsningar, lektioner varvade med fortlöpande muntlig redovisning av uppgifter, seminarier, övningar och studiebesök.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom kontinuerlig muntlig redovisning av uppgifter samt skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier och rollspel, godkänt projekt som redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på projektrapporten och tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier, rollspel, övningar och studiebesök är obligatoriskt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se