Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocols

ETSF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: C2
Valfri för: D4-ns, E4-ks, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, inom de centrala protokoll som underbygger Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av länk- och IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar, övningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet och går speciellt djupare in på olika typer av länkprotokoll, transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs (betyg 3-5) krävs godkända projekt och tentamen. Resultatet på tentamen bestämmer slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0123. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektrapporter Delmomentet omfattar: Två projekt som genomförs online.
Kod: 0223. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052/EITF45 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation. Baskunskaper i programmering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS110, ETSF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Björn Landfeldt , bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf10
Övrig information: Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projektlaborationer. Lämplig för utbytestudenter med grundkunskaper i datorkommunikation och nätverk.