Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocols

ETSF05, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Valfri för: E4-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, inom de centrala protokoll som underbygger Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av länk- och IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet, och går speciellt djupare in på olika typer av länkprotokoll, transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs (betyg 3 alt 4), krävs godkända projekt och online-quizzar. Om betyg 4 uppnås, kan betyg 5 erhållas genom en godkänd hemuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Onlinequizzar.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända online-quizzar. För betyg 5 krävs godkänd hemuppgift. Delmomentet omfattar: Online-quizzar.
Kod: 0221. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektrapporter. Delmomentet omfattar: Två projekt som genomförs online.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS130/EITA55 Kommunikationssystem. Baskunskaper i programmering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS052, ETS110, ETSF10, EITF45

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf05
Övrig information: Kursen består av föreläsningar, övningar, sals- och projektlaborationer.