Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DATAKOMMUNIKATIONETS150
Data Communication

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Johan M Karlsson, johan.karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: ETS130 Kommunikationssystem. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösningar. Laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets150.

Syfte
Kursen ger avancerad förståelse för principer och uppbyggnad av kommunikationssystem

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en fördjupning till den översikt som gavs i ETS130. Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett större projektarbete. Bland annat följande ämnen kommer att behandlas i kursen:

Laborationer
Kursen innehåller laborationer där studenterna genom praktiskt arbete får använda de teoretiska kunskaper de fått på föreläsningar och övningar.

Projekt
Kursen innehåller ett projekt. Prestationsbedömningen på denna del är Godkänd/Underkänd.

Litteratur
Forouzan B: Data Communications and Networking, 4th edition. McGraw-Hill

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datakommunikation.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projekt i grupp. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.

Kod: 0304. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.