Kursplan för

Elektromagnetisk fältteori
Electromagnetic Field Theory

EITF85, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F3, Pi3
Valfri för: N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en sammanhängande beskrivning av såväl grundläggande teori som tillämpningar inom elektromagnetisk fältteori. Stor vikt kommer att läggas på fysikalisk insikt kopplat med användandet av matematiska modeller. Kursen avser också att belysa de vitt spridda tillämpningarna av den elektromagnetiska fältteorin såsom optik, elektronik och kommunikationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Repetition av elektrostatiska fält. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB65+FMAB70 Endimensionell analys, FMAB35 Flerdimensionell analys. FMAB20 Linjär algebra. FMAN55 Kontinuerliga system. För N ersätts krav på FMAB35 med FMAB30 Flerdimensionell analys, och FMAN55 med FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS050, ETEF01, EITF80, ETE055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Lundgren, johan.lundgren@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf85