Kursplan för

Miljövetenskap med miljökemisk profil
Environmental Science, Especially Environmental Chemistry

FMIF50, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård med anknytning till väg- och vattenbyggarens huvudsakliga verksamhetsområden. Därutöver skall kursen dels ge den studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap, dels stimulera till diskussion om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Miljöproblem relaterade till industrisamhällets råvaru- och energibehov; miljövårdsbegrepp. Grundläggande begrepp inom miljökemi och ekotoxikologi. Kemiska processer i luft, mark och vatten med anknytning till väsentliga miljöproblem. Direkta och indirekta miljökonsekvenser av byggande i mark och vatten. Byggsektorns miljöarbete. Faktorer som medverkar till en god inomhusmiljö: materialval, ventilation.

Exempel på ekonomiska och administrativa styrmedel. Övergripande mål i Miljöbalken samt det juridiska ansvaret i förhållande till miljölagstiftningen. Miljöetik – teknikers och teknikernas roll i industrisamhället.

Träning i förmågan att leda och delta i gruppdiskussioner.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande på PBL-sittningar, kamratgranskning av annan students rapporter, godkända rapporter samt godkänd skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Rapporter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända PBL-rapporter
Kod: 0217. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF15, FMI100, GEMF01, FMIA01, FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF20, FMIF35, FMI031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se
Kursadministratör: Petra Malmquist, petra.malmquist@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se
Övrig information: Kursen ges med problembaserat lärande. PBL-sittningar är obligatoriska.