Kursplan för vårterminen 2007
TEKNISK MILJÖVETENSKAPFMI100
Environmental Science

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XEN. Valfri för: A2, B2, BI3, C3, D3, E3, F2, I3, K2, M4, MD2, N2, Pi2, RH3. Kursansvarig: Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 40 poäng som kan tillgodoräknas vid civilingenjörs- eller arkitektutbildning vid LTH (urval bland behöriga sökande sker genom lottning). Prestationsbedömning: Ett mindre projektarbete som utförs i grupp skall redovisas skriftligt och muntligt. Slutbetyget är en viktning mellan betygen på projektarbete (1/3) och skriftlig tentamen (2/3). Vissa obligatoriska seminarier. Övrigt: Endast en av kurserna FMI100, FMI030 och FMI031 får tas med i examen. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urval bland behöriga sökande sker genom lottning. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall

Efter genomgången kurs skall den studerande

Innehåll
Föreläsningarna beskriver industrisamhällets energi- och råvaruanvändning samt lokal och global miljöpåverkan vid produktion, användning och kvittblivning. De behandlar vidare den svenska miljölagstiftningen samt andra styrmedel för miljön (ekonomiska, informativa).

Teknikerns roll och möjligheter behandlas dels ur ett ansvarstagande perspektiv, dels mer praktiskt genom konkreta verktyg såsom exempelvis livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning och miljöledningssystem. Ur ett systemperspektiv tas begrepp såsom producentansvar, ”ren teknologi” och teknisk förändring upp.

Vid diskussionsseminarier behandlas delar av kursinnehållet.

Ett projektarbete innebär fördjupning inom ett begränsat område samt träning i kritiskt tänkande, problemformulering och rapportskrivande.

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs.
Innevarande år används ovanstående böcker, vilka på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2007.