Kursplan för

Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära
International Summer Water Resources Research School

VVRF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2022-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge förmåga att arbeta i en multikulturell projektgrupp i en främmande miljö, samt att ge fördjupad kunskap om miljö- och vattenrelaterade frågor inom ramen för ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är en sommarkurs som ges vid Xiamen University i Kina. Inom kursen genomförs ett projekt i en grupp tillsammans med kinesiska studenter. Projektet utgår från aktuell forskning vid Xiamen University och kan exempelvis beröra marinekologi, marinbiogeokemi, vattenresursteknik eller VA-teknik.

Inför avresan genomförs två obligatoriska seminarier om Kina, samt ett om gruppdynamik med syfte att förbereda studenterna för perioden i Kina. Efter hemkomsten redovisas projekten och erfarenheterna vid obligatoriska seminarier på LTH. Ett seminarium genomförs även i Kina i arrangemang av Xiamen University.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska seminarier inför och efter projektarbetet, skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete vid Xiamen University, Kina.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 8
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet samt intervju.Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 4 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Linus Zhang, linus.zhang@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/
Övrig information: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. Kursen ställs in om avtalet med Xiamen University ej förlängs.