Kursplan för

Augmented Reality - interaktion
Augmented Reality - Interaction

MAMN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet.
Obligatorisk för: MVAR2
Valfri för: C5-da
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att hjälpa studenterna att få fördjupad kunskap om AR-interaktion genom att använda tekniker från olika områden, såsom dator "seende" tekniker, spårningstekniker och renderingsmetoder. Dessa tekniker kommer att tillämpas för interaktion med olika modaliteter. Målet med kursen är att få en bredare perspektiv på utmaningar relaterade till FNs hållbarhetsmål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är mycket projektorienterad och studenterna får fördjupad kunskap om AR-interaktion genom att arbeta praktiskt med olika typer av AR-teknik. Ett programmeringsprojekt genomförs i grupper. Projektet tränar elevernas förmåga att förstå teknikens ståndpunkt och tillämpa detta i ett forsknings- eller branschrelaterat projekt. Projektet stöds av föreläsningar och seminarier.

Komplexiteten i projektuppgifterna kan variera men alla inkluderar teknisk utveckling och fördjupning i hur man utformar AR-interaktion. Kursen är en projektkurs som utgår ifrån utmaningar relaterat till FNs hållbarhetsmål.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs måste deltagaren ha deltagit i de obligatoriska momenten. Dessutom måste studenten också ha genomfört och klarat projektarbetet inklusive en skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antagning garanterad för studenter för vilka kursen är obligatorisk. Urvalsregler för de återstående platserna: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Günter Alce, gunter.alce@design.lth.se
Examinator: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se