Kursplan för

Virtual Reality i teori och praktik
Virtual Reality in Theory and Practice

MAMF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet.
Obligatorisk för: MVAR1
Valfri för: C4-da, D4-bg, E4, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenten skall tillägna sig en översikt av området Virtual Reality, inte bara från en teknisk synvinkel, utan även utifrån det komplexa samspelet mellan människans perceptuella system och teknologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Vid kursens slut, kommer deltagaren att kunna designa och utföra Virtual Realitybaserade projekt, inte bara från teknisk synpunkt, utan även med full förståelse för det komplexa samspelet mellan människans perceptuella system och teknologin.

Kursen kommer att bestå av tre huvudaktiviteter: föreläsningar, workshops, och projektarbete.

Projektet ska vara ett omfattande arbete och ska följa ett av tre teman:

 

Deltagarna förväntas att presentera sitt arbete med en affisch eller online-material, och ge en muntlig presentation om arbetet. Projektet kan göras enskilt, eller upp till 3 medlemmar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på Masterprogrammet i virtuell verklighet och förstärkt verklighet. Urval till resterande platser: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskarassistent Joakim Eriksson, Joakim.Eriksson@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se