Kursplan för

Interaktionsdesign
Interaction Design

MAMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet.
Obligatorisk för: MD5, MVAR1
Valfri för: BME5-bdr, D4-bg, D4-se, F4, L5-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för ämnesområdet interaktionsdesign med dess centrala begrepp, teorier och metoder. Fokus ligger både på en användarcentrerad designprocess och konkret utformning av digital teknik. Kunskapen inhämtas både genom teoretiska och praktiska moment.

Kunskap i interaktionsdesign bidrar till en hållbar utveckling av och attityd till samspelet mellan människa och teknik i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen presenteras begrepp, teorier och metoder som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den konkreta utformningen av interaktiva, digitala produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen: Interaktionsdesign, användbarhet och användarupplevelse, MDI (Människa-datorinteraktion), interaktionsmodeller, designprinciper, prototyper och prototypverktyg, samverkan i projekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Grupprojekt samt individuell uppgift i form av en skriftlig hemtentamen. Deltagande i obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt artikelseminarium och godkänd hemtentamen. Delmomentet omfattar: Artikelseminarium samt skriftlig enskild hemtentamen.
Kod: 0218. Benämning: Projektarbete i grupp.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAMA11 Belastnings- och kognitionsergonomi, MAMF30 Ergonomi, EXTA65 Kognition, ETIF20 E-hälsa el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se
Examinator: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/