Kursplan för

Metoder i fastighetsekonomi
Methods in Real Estate Economics and Management

VFTN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förståelse, färdigheter och förhållningssätt för att utforma och genomföra forskning och utredningsarbete inom området fastighetsvetenskap. Kursen ska ge studenterna kunskaper i tillämpliga kvantitativa och kvalitativa metoder samt förståelse för när och hur metoderna bör användas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatoriska övningsuppgifter, obligatoriskt deltagande vid seminarier och inlämning av en skriftlig forskningsplan

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFTN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Riikka Kyrö, riikka.kyro@lth.lu.se
Kursansvarig: Ina Blind, ina.blind@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se