Kursplan för

Samhällsbyggnadsekonomi
Economics of the Built Environment

VFTF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för och grundläggande färdigheter i att analysera samhällsekonomin på både mikro- och makronivå med särskild tonvikt vid samspelet mellan marknad, politik, byråkrati och juridik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen studerar vi drivkrafterna bakom och resultatet av människors val i samhället.

 

 

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Hemsida: http://www.lantm.lth.se