Kursplan för

Företagande för samhällsbyggare
Business for the Built Environment

VFTF40, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall främst ge de studerande de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna analysera företagsekonomiska frågeställningar applicerat på fastigheter och den byggda miljön. Kursen ska introducera hur företag organiseras, samt grunderna för företagsstrategi, marknadsföring och ledarskap. Andra ämnen omfattar företags samhällsansvar, företagskultur och innovation.

Kursen ska också förbereda för senare kurser i utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Vi lär oss om företagandets mål, förutsättningar och verktyg. Särskilda fokus placeras på strategisk ledning. Aktuella frågor som företags samhällsansvar och innovation ska diskuteras flitigt under kursen.

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, övningar och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (50%) Grupparbete (50%)

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT045, VFTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Riikka Kyrö, riikka.kyro@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se