Kursplan för

Fastighetsföretagande
Real Estate Business

VFTN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att utöka och fördjupa studenternas förståelse för vad som utgör fastighetsföretagande i det moderna samhället. Kursen ger kunskaper och färdigheter som är relevanta för den flerdimensionella fastighetsbranchen. Fokus ligger på olika finansierings- och ledningsmodeller ur ett företags perspektiv. Ett centralt tema är företagsstyrning, inklusive corporate real estate managment (CREM) och corporate social responsiblity (CSR). Kursen introducerar också framtidsstudier och innovation inom fastighetsbranchen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar aktuella frågor inom fastighetsbranchen, med fokus på olika lednings- och finansieringsmodeller. Särskild tonvikt läggs på den samhälleliga inverkan av fältet, liksom framtida utvecklingar.

I kursen ingår 18 sessioner, inklusive föreläsningar, övningar och seminariedagar. Kursen har flera gästföreläsare från fastighetsbranchen. En väsentlig del av kursen är ett projekt som görs i grupp och ska presenteras vid seminariedagarna. Kamrat- och självutvärdering ingår i projektet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Föreläsningsdagböcker (G/UG) Kamrat- och självutvärdering (G/UG) Projektarbete (50% av betyget) Tentamen (50% av betyget)

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFTN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Riikka Kyrö , riikka.kyro@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se
Övrig information: Användning av fastighetsregistret kan förekomma. Kursen ges på engelska.