Kursplan för

Fastighetsfinansiering
Real Estate Finance

VFTN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2019-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar olika finansierings- och kreditfrågor i stort men med särskild tonvikt på olika typer av finansieringsinstrument och fastighetskrediter som är vanliga på fastighetsmarknaden. Kursen ger ett företagsekonomiskt, samhällsekonomiskt samt juridiskt perspektiv på fastighetsfinansiering och transaktioner på fastighetsmarknaden. Kursen ger kunskaper och färdigheter om finans- och kreditmarknadens roll i samhället och utifrån alla inblandade aktörer på fastighetsmarknaden, såväl samhällets som kredittagarens och kreditgivarens perspektiv. I kursen läggs även vikt vid trender och utvecklingen inom fastighetsfinansiering och frågor kring hållbarhet och corporate social responsibility (CSR) behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen syftar till att påvisa vilken roll fastigheter spelar i samhällsekonomin. I kursen analyseras dels hur fastigheter används som finansieringsform och dels hur fastighetsaffärer finansieras. Kunskapen om fastigheters betydelse i finansieringsfrågor får allt större betydelse, allt eftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansieringsfrågor med särskild tonvikt på fastighetsmarknaden och fastighetstransaktioner. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kursen behandlar även trenden mot ökade krav på hållbarhet och corporate social responsibility inom fastighetsmarknaden.

Fastighetspant behandlas men även alternativa säkerhetsformer – såsom företagsinteckning och borgen – tas upp under kursen.

Kreditinstitutens metoder för kreditbedömning tas upp.

Kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital – såsom obligationsutgivning och värdepapperisering – är en viktig del av kursen.

I kursen ingår ett projektarbetet som görs i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Sammanläggning av poäng från skriftlig tentamen och projektarbete avgör godkännande och betygsnivå.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Riikka Kyrö, riikka.kyro@lth.lu.se
Studierektor: Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se
Övrig information: Kursen ges huvudsakligen på engelska, men viss undervisning på svenska.