Kursplan för

Marknaden, politiken och staden
Market, Politics and the City

VFRN02, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig kunskaper om och analysfärdigheter i den fysiska planeringens roll i städers utveckling. Kursen fokuserar på att lära ut hur stadsplanering samverkar med spontana marknadskrafter och därmed förbereda studenterna på att arbeta i en miljö där marknad, byråkrati och politk alla påverkar stadens utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Städer är den stora tillväxtmotorn för världsekonomin. Decennier av urbanisering har resulterat i att strax över hälften av världens befolkning nu bor i städer, en andel som växer. Samtidigt står städerna för en betydligt större andel av produktionen. I städer samlas människor tätt, vilket skapar en grogrund för innovation, entreprenörskap och idéer. Även om detta sker utan att det är ett uttalat syfte, på ett spontant och till synes oordnat sätt, kan det te sig lockande att söka planera för önskvärda utfall. Men vilken roll har planeringen och politiken, och vilken roll har människor och hushålls egna val?

I kursen studerar och analyserar studenterna ekonomiska och sociala processer i urbana miljöer. Undervisningen byggs upp runt olika processer och integrerar kunskaper från juridik, planering och ekonomi, samt geografisk informationsteknik. Studenterna kommer särskilt att studera och analysera marknadens kritiska roll för stadsutveckling, samt komma i kontakt med och djupgående analysera exempel på när politiken bortsett från marknaden och vilka konsekvenser detta har haft för städer. Studenterna kommer härigenom att få en ökad insyn och förståelse för hur marknader kan inkorporeras i politik och planering för att därigenom nå önskvärda utfall.

Kursen kommer bland annat att behandla:

Ett genomgående tema för kursen är att förstå gränslandet mellan marknad och politik. Vad kan politiken bestämma och vilka konsekvenser kan det få? Vilka argument finns för politisk intervention och vilka argument finns för att låta marknadskrafterna styra utvecklingen? Vilka är det offentligas styrmedel och hur fungerar de? Här kommer kursen att behandla bl.a. översikts- och detaljplaner, offentligt markinnehav och genomförandeavtal för exploatering.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, samt schemalagd tid för diskussion av individuella texter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatoriskt aktivt deltagande i seminarier, muntligt och skriftligt. Avslutande individuell skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur