Kursplan för

Grundläggande juridik med fastighetsrätt
Introductory Law and Real Estate Law

VFTA05, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper i allmän civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt och fastighetsrätt. Med detta som bas får studenterna förmågan att studera civilrättsliga och då särskilt fastighetsjuridiska ämnen under hela programmet. Kursens delar utgör en viktig bas för de fortsatta studierna.

Därutöver skall kursen skapa medvetenhet om studiestrategier och gruppdynamik. Seminariemomentet skall motivera till studier och framtida karriär.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar inledningsvis den grundläggande förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt, sakrätt, fordringsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på den civilrättsliga fastighetsrätten, dvs jordabalkens bestämmelser om fastighetstillbehör, upplåtelse av bruksrätter (hyra, servitut och arrende), köp, fel i fastighet samt panträtt.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas. I den obligatoriska pm-uppgiften får studenterna tillämpa kunskaper om rättskällor och lagar. Uppgiften är individuell och består i att utreda tillkomst och innehåll i en nyare lag med relevans på fastighetsområdet, och presentera detta dels i ett pm om ca 3 sidor dels muntligen inför studiekamrater som själva skrivit pm om en annan lag. Uppgiften ska utföras inom en bestämd tid och ger grundläggande kunskaper om pm-skrivande såsom källhantering och formalia. Studenterna får återkoppling på sin prestation.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska övningar. Ett aktivt deltagande på seminarier är ett viktigt inslag i kursen, där studenten genom presentationer, argumentation och problemlösning (någon gång enskilt, men mest i grupp) får en ökad förståelse för förmögenhetsrättsliga frågor. Studenten deltar även aktivt vid obligatoriskt seminarium om studiestrategier och gruppdynamik.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig examination. Närvaro och aktivitet vid övningar och seminarier är obligatorisk. Pluspoäng kan förvärvas vid pm-skrivande. För slutbetyg på kursen krävs närvaro och aktivitet vid övningar, godkänt resultat på skriftlig tentamen och att pm-uppgiften lämnats in och godkänts.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Övningar och inlämningar.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar och inlämningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR140, GEMA60, TNX011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se