Kursplan för

Projekt - Maskinelement
Project - Machine Elements

MMEN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet maskinelement med angränsande ämnesområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Arbetet kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete. Ett krav är att uppgiften är väl avgränsad och motsvarar 200 arbetstimmar.
Exempel på ämnesområden är transmissioner, dimensionering, tribologi och maskindynamik.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FME071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Jens Wahlström, jens.wahlstrom@mel.lth.se
Kursansvarig: Rikard Hjelm, rikard.hjelm@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/utbildning