Kursplan för

Transmissioner
Transmissions

MMEF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger insikt i hur mekaniska transmissionselement analyseras med hjälp av samband för, och mellan, de ingående delarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Vanligt förekommande transmissionselement, t ex bromsar, skruvar, kopplingar och växlar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA30 Mekanik alternativt FMEA01 Mekanik-Statik och partikeldynamik plus FMEA25 Mekanik-Dynamik, och FHL013/FHLF15 Hållfasthetslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MME035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Rikard Hjelm, rikard.hjelm@mel.lth.se
Kursansvarig: Jens Wahlström, jens.wahlstrom@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/utbildning/transmissioner/