Kursplan för

Designerns verktyg
Designer Tools

IDEA35, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa på en handfast förståelse för relationen form/teknik/material.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen startar med en översiktlig genomgång av modern industridesignhistoria.

Skiss- och 2D tekniker introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras med inriktning på produktgrafik.

Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.

Undervisning och praktisk tillämpning ges i CAD-verktyget för att visa på möjligheterna till prototypgenerering i form av 3D-utskrift eller med hjälp av övriga numeriskt styrda maskiner.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE180, IDEA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Therese Eklund, therese.eklund@design.lth.se
Hemsida: http://www.industridesign.lth.se