Kursplan för

Designerns verktyg
Tools for a Designer

IDEA01, 14 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept. Vidare är syftet att ge en handfast förståelse för relationen form/teknik/material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen startar med en introduktion av verkstadens möjligheter och restriktioner, vilken syftar till att studenten på sikt ska kunna arbeta mer och mer självständigt med verkstadens maskinpark.

Skiss- och ritteknik introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.