Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGNERNS YRKESREDSKAPIDE180
Elements for a Designer

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEA35. Obligatorisk för: MD2. Kursansvarig: Adj universitetslektor Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter. Övrigt: Undervisningsform Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan

att kunna presentera ett designkoncept.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen startar med en förläsning i designhistoria från industrialismens genombrott till modern tid. Skissteknik introduceras och övas. Likaså introduceras Illustrator som ett arbetsredskap utifrån en designers perspektiv. Fristående form tränas i form av en workshop. De traditionella verkstadsmaskinerna fräs, svarv, pelarborr och bandsåg gås igenom och tränas i med tillhörande verktygs- och säkerhetsgenomgångar. Denna träning i verkstadsteknik byggs efter hand på med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

Litteratur
Wim Muller: Order and meaning in Design, Lemma, ISBN 90 5189 6298
Andersson,N: Skissteknik. En Handbok i visualisering av designförslag
Karlebo verkstadshandbok