Kursplan för

Kvantitativ riskanalys med copulas
Quantitative Risk Management Using Copulas

FMSN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2021-04-21

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, F5-fm, I5-fir, Pi5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Avancerad beroendemodellering i multivariat dataanalys är ett viktigt och utmanande ämne med tillämpningar inom ekonomi, miljö, klimat och försäkring. Kursen ger en introduktion till parametriska blandnings fördelningar, betingat oberoende samt asymptotiska modeller som kan används för att konstruera högdimensionella multivariata modeller, tillsammans med en diskussion om varför beroendestrukturen behöver separeras från marginalfördelningarna.

Kursen har tre huvudmål:

  1. Att diskutera grundläggande och flexibla metoder för modernt beroende modellering med copulas och för att demonstrera hur teorin kan användas i applikationer.
  2. Att beskriva sannolikhetsteorin för multivariat extremvärdesteori och visa hur denna kan ses som ett speciellt fall av punkt 1 ovan.
  3. Att ge en introduktion till programmering i R, med fokus på specialiserade bibliotek fö copulas och analys av multivariat extremvärdes data.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Multivariata fördelningar så som, normal, students-t, sfäriska, elliptiska och parametriska blandningsfördelningar. Beroende mått som: Pearson’s korrelation,  Kendall’s tau och Spearman’s rho.

Egenskaper hos copulas; sfäriska, elliptiska och Archimedean copulas; simulering av copulas.

En del teoretisk bakgrund om univariata extremvärdes fördelningar och max-stabila fördelningar I det bivariata fallet. Metoder för att konstruera multivariata modeller i högre dimensioner: copula representationer, Sklar’s teorem och Fréchet-Hoeffding gränser för gemensamma fördelningar.

Statistisk inferens för copulas och multivariata extremvärdesfördelningar; inclusive multivariate “peak over threshold”, maximum likelihood, samt CFG och Pickand’s icke-parametriska skattare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända datorlaborationsrapporter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0221. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer med skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMSN55 Statistisk modellering av extremvärden
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MASM23, FMSN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Nader Tajvidi, nader@maths.lth.se
Studierektor: Johan Lindström, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/utbildning/matematisk-statistik/
Övrig information: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet med kurskoden MASM??.