Kursplan för

Kollektivtrafik
Public Transport

VTTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om kollektivtrafik i alla dess former. Kursen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och roll i samhället från lokal till interregional nivå. Sambandet mellan kollektivtrafikplanering och bebyggelseplanering betonas. Kollektivtrafikens väsentliga roll i ett hållbart samhälle studeras och kopplas mot de transportpolitiska målen. I kursen ingår kunskap om kollektivtrafikens företagsekonomiska förutsättningar och samhällsekonomiska effekter.

En viktig del i kursen utgörs av en stor datorstödd planeringsövning. Den utformas tillsammans med en kommun, och syftet är att du tillsammans med de andra kursdeltagarna skall kunna bidra med värdefull analys och konkreta förslag på hur kollektivtrafiken skall kunna förbättras i det studerade området. Arbetet kräver stor insats för att på den korta tiden kunna bemästra programmets komplexitet (VISUM), och vi har god hjälp av extern konsulthjälp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande om kollektivtrafikens förutsättningar:

Planering av kollektivtrafik på lokal och regional nivå:

Storstadens kollektivtrafik, information och marknadsföring inom kollektivtrafiken, framtida kollektivtrafik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Prestationsbaserade moment är övningar, projektarbete och tentamen. Betyget sammanvägs av projektarbete (gruppvis) och skriftlig tentamen (enskilt).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN15 Trafikteknisk analys ELLER VTTF10 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Examinator: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Föreläsningar, planeringsövningar under handledd och egen tid samt studiebesök. Kursen ges i Lund.