Kursplan för

Trafikteknisk analys
Traffic Engineering and Analysis

VTVN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att få en tillämpad och fördjupad kunskap inom det trafiktekniska området vad gäller teorier, mät- och analysmetoder samt hantering av trafikteknisk data.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, fältstudier, projektarbete och litteraturstudier. Föreläsningar och litteraturstudier ger en god teoretisk bas och en bred kunskap och förståelse för trafiktekniska grundbegrepp och de praktiska övningarna ger tillämpade kunskaper. Ett projektarbete i grupp ger studenterna möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom ett specifikt område.

Projektarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt och lärarna lämnar såväl kontinuerlig formativ som summativ återkoppling på arbetet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar, godkända projektarbeten, godkänd muntlig presentation samt närvaro vid obligatoriska moment. Slutbetyget vägs samman av betygen på tentamen, övningar och projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTTF05, VTTF10, VTT141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Pettersson, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se