Kursplan för

Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö
Effects of Traffic: Accessibility, Level of Service, Safety and Environment

VTTF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar och tillämpar kunskapen om trafikens effekter på miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kursdeltagarna ges verktyg för beräkning och analys av trafikens effekter samt möjlighet att tillämpa detta på ett konkret fall i befintlig trafikmiljö. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med olika åtgärder på övergripande och lokal nivå samt deras förväntade effekter. Kursdeltagarna ska även äga en systemsyn gällande samverkande respektive konflikterande intressen i arbetet mot ett hållbart transportsystem..

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Söka relevant information för vidare studier och tillämpning av ämnet i sin yrkesroll som ingenjör

Kursinnehåll

Kursen baseras på fem teman: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet, Miljö samt Sammanvägning av samtliga kvaliteter för samtliga trafikantgrupper. Varje tema pågår under 1-2 veckor och innehåller föreläsningar, övningar, datorlaborationer, fältstudier samt tillämpning av temats innehåll på det egna projektet. Projektet är ett avsnitt i en befintlig trafikmiljö. En del teman avslutas med ett längre seminarium där resultaten diskuteras. Under projektets gång får studenterna kontinuerlig skriftlig feedback och i slutet av kursen redovisas projektet i en skriftlig rapport (bestående av individuella och gruppgemensamma delar) och presenteras även muntligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända övningsuppgifter, godkända projektarbeten, godkänd muntlig presentation samt närvaro vid obligatoriska moment. Betyget bestäms av projektarbeten i form av en gruppgemensam projektrapport samt en individuell projektrapport. Bedömning sker med undervisningsmålen som utgångspunkt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTTF05 Trafikteknisk teori.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aliaksei Laureshyn, aliaksei.laureshyn@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen bygger på VTTF05 där man fått de teoretiska grunderna inom trafikteknik.