Kursplan för

Modellbaserad projektering
Model Based Design

VBEF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I kursens introducerande del presenteras manuella och datorstödda metoder för att stödja idéskapande och gestaltning, samt visuell projektkommunikation i främst tidiga skeden. Syftet är att klargöra hur information kan förmedlas grafiskt och visuellt, liksom hur tolkningen kan påverkas av medier och tekniker. Även förmågan att skildra och kommunicera en verklighet med handskisser och perspektiv tränas och ska senare kunna värderas i förhållande till datorstödda metoder. Kursen tränar inledningsvis förmågan till datorstödd bildframställning och grafisk kommunikation i program för skiss, bildbehandling och 3D-modellering.

I kursens fortsättningsdel ges teoretisk och praktisk kunskap om modellbaserad projektering och BIM. Därigenom ska kursen ge förståelse för hur man med hjälp av ett modernt objektsorienterat 3D modellerande program skapar en BIM (Building Information Model), och hur denna som informationsbärare optimalt kan stödja hela byggprocessen från inledande planerings- och projekteringsskeden fram till produktion,förvaltning och slutligen rivning av byggnaden. Inom det pågående paradigmskiftet i byggbranschen, från ett dokument- till ett databasbaserat informationssystem, ska kursen ge en förståelse för hur BIM kan stödja traditionellt grafisk projektkommunikation såväl som analytisk informationshantering till stöd för effektivare beslutsprocesser. Förutom praktisk övning i tilläggsapplikationer som stödjer det senare för exempelvis kollisionskontroll, mängdning, resurs- och tidsplanering ska teoristudium ge insikter om ändringar i arbetsmetoder, nya och skiftande arbetsroller, nya ansvarsområden m.m i relation till BIM.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker på underlag av enskilt redovisade övningsuppgifter, teoridugga samt avslutande projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna praktikmomenten. Såväl muntlig som skriftlig redovisning av uppgifter krävs. Slutbetyg (TH) med delavsnitt betygsatta med såväl TH betyg som UG betyg. 80% närvarokrav på föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO680, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Margherita Lisco, margherita.lisco@construction.lth.se
Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/