Kursplan för

Kommunikation och datorverktyg
Communication and Computer Tools

VBEA30, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten behärskar grundläggande ingenjörsteknisk problemlösning med hjälp av datorverktyg samt grunderna i muntlig och skriftlig framställning. Kursens färdighetsträning är utvidgad till att också omfatta studie -och karriärplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

vara förtrogen med:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande kommunikation. Härvid tränas studenten också praktiskt i presentationsteknik, retorik och opposition för den muntliga framställningen och i rapportskrivningsmetodik (disposition, källkritik, metodik, litteratursökning) för den skriftliga framställningen.

För att särskilt stödja den skriftliga och visuella framställningen ingår att kunna hantera grundläggande datorprogram för dessa ändamål.

Även seminarier i studie- och karriärplanering ingår som kursmoment.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Alla obligatoriska moment ska vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Kommunikation och datorverktyg, del 1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar och uppfyllda närvarokrav. Delmomentet omfattar: Kommunikation och datorverktyg.
Kod: 0218. Benämning: Kommunikation och datorverktyg, del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar och uppfyllda närvarokrav. Delmomentet omfattar: Kommunikation och datorverktyg.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDAA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://Canvas